De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud

Lees HIER alles over de tovertafel...  Lees HIER alles over de tovertafel...  Lees HIER alles over de tovertafel...  Lees HIER alles over de tovertafel...
Wij zoeken sponsors voor een tovertafel.
Een Tovertafel met het Sprout-pakket is belangrijk voor leerlingen

✔ draagt bij aan een positief zelfbeeld
✔ stimuleert fysieke en cognitieve ontwikkeling
✔ versterkt sociale interactie en communicatie

Steunt u ons? Kunt u anderen interesseren?
U kunt uw bijdrage storten op
- rekeningnummer: NL 85 RABO 0392 4703 22
- t.n.v.:  Stichting de Korre / De Regenboog
- onder vermelding van: Bijdrage Tovertafel De Regenboog.

Lees HIER alles over de tovertafel...  Lees HIER alles over de tovertafel...  Lees HIER alles over de tovertafel...  Lees HIER alles over de tovertafel...
De Regenboog - De Wingerd
is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst met daarbij een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.

Kijk HIER voor belangrijke regelingen en financiële zaken voor leerlingen én ouders.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Regenboog/De Wingerd heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. Binnen ons bestuur is daarvoor een bovenschoolse werkgroep geformeerd, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen Stichting de Korre.

Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken:
  • invullen van het Register Verwerkingen,
  • verzamelen en beoordelen van de verwerkingingsovereenkomsten,
  • bespreken en vragen om instemming aan de GMR van het Privacybeleid
  • de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking
‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan:
  • voeren we een nieuw inschrijfformulier op de scholen in dat voldoet aan de eisen van de AVG.
  • maken onze bovenschoolse ICT-medewerkers op de scholen een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices.

Dit traject samen met de CED-Groep zal ertoe leiden dat De Regenboog/De Wingerd betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen zijn namelijk vanaf 25 mei verplicht om
ondubbelzinning te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Ook mogen er niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld jaarlijks toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.
Op De Regenboog/De Wingerd zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.

's Heer-Arendskerke
16 april 2018
Peter Hofstede
voorzitter raad van bestuur stg De Korre
Binnen De Korre is de functionaris gegevens bescherming:

Marion van der Horst

Stafadviseur ICT CED groep Rotterdam
CED-Groep | Dwerggras 30 | 3068 PC  Rotterdam
010 40 71 761 | m.vanderhorst@cedgroep.nl
Binnen De Korre is Security officer:

De heer S. Sanderse

Staf ICT De Korre | 0113 229 150
                                                     bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken                                                                                                                               bedrijven en instellingen waar wij mee samenwerken
De Regenboog
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@regenboog-so.nl
0115 62 00 65
teamleider: Frank Gordijn
De Wingerd (A-groepen)
Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 696 816
teamleider: Eefje de Hulsters
De Wingerd-D-groepen
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 62 00 65
teamleider: Eefje de Hulsters
Terug naar de inhoud