wet- en regelgeving - De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud
Informatiebrief, verspreid onder de leerlingen bovenbouw VSO.
Er zijn sinds januari 2015 veel veranderingen wat betreft wet- en regelgeving ten aanzien van de uitstroom van school naar dagbesteding en arbeid. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de leerlingen van VSO De Wingerd. Niet alle veranderingen zijn al duidelijk in kaart gebracht.
Waar we voorheen een landelijk beleid volgden, krijgen we nu ook te maken met het beleid van de gemeenten in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Gemeenten hebben de taak al hun inwoners zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Dat betekent dat zij voor onze leerlingen de taak hebben hen te begeleiden naar zinvolle dagbesteding, of (betaalde) arbeid. Zij hebben daarvoor middelen ter beschikking die voortkomen uit een aantal wetten en regelgevingen. Hieronder leggen wij uit wat wij daar nu van weten.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De gemeente doet onderzoek naar de persoonlijke situatie.
Het gaat bijvoorbeeld om:
• begeleiding en dagbesteding
• ondersteuning die past bij persoonlijke situatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Wajong
Leerlingen kunnen na schoolverlating in aanmerking komen voor een Wajonguitkering. De criteria hiervoor zijn aangescherpt. Deze Wajong-uitkering is bedoeld voor langdurig zieken en mensen met een beperking vanaf jonge leeftijd , bij wie geen ontwikkeling meer valt te verwachten ten aanzien van arbeidsvermogen.
Wij helpen u graag met het aanvragen van de Wajong-uitkering. Het is momenteel nog niet geheel duidelijk op welk moment de Wajong-uitkering moet worden aangevraagd. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.
De leerlingen die in de “oude” regeling vallen (leerlingen die voor januari 2015 18 jaar zijn geworden) en nu al recht hebben op een Wajong-uitkering blijven vooralsnog recht houden op deze uitkering.

Participatiewet
Mensen de hulp nodig hebben bij het vinden van betaald werk kunnen middels de participatiewet door de gemeente bemiddeld worden. Als een leerling van onze school door het UWV is gekeurd en de indicatie heeft gekregen dat er ‘arbeidsvermogen’ is, kan die bij de gemeente vragen om bemiddeld te worden naar werk.
Onze leerlingen moeten dus eerst door het UWV worden gekeurd (zie Wajong). De uitslag van die keuring bepaalt het vervolg van het traject naar dagbesteding of werk.
De Wet Sociale Werkvoorziening bestaat niet meer, zodat directe uitstroom vanuit school naar Dethon niet meer mogelijk is. Wellicht dat Dethon door de gemeentes nog wel zal worden ingezet als plaats om vanuit de participatiewet, of vanuit de WMO te gaan werken.

Overige regelingen
Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder dan kunt u:
  • bij DUO een studietoelage aanvragen.
  • bij de belastingdienst zorgtoeslag aanvragen.
  • Valt uw zoon/dochter onder de participatiewet dan kan uw zoon/dochter in aanmerking komen voor een advies studietoelage via de gemeente waarin uw zoon/dochter woont.

Stagedocenten
Op VSO De Wingerd werken leerkrachten en stagebureau aan de begeleiding van leerlingen tijdens het uitstroomtraject. In samenspraak met leerling, ouders en leerkrachten zetten we een stagetraject in dat we zo goed mogelijk laten aansluiten bij de competenties en capaciteiten van de leerling. We maken gebruik van de ervaringen uit de verschillende praktijklessen, het portfolio, interessetests, leerlinggesprekken en uiteraard het OPP.
We onderhouden contact met de verschillende gemeenten en het UWV en laten ons informeren over mogelijke gevolgen met betrekking tot de veranderende regelgeving. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met stagebegeleiders van de overige Korre-scholen en de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Contactgegevens:

Download hier de brief in PDF-formaat.
De Regenboog
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@regenboog-so.nl
0115 62 00 65
teamleider: Frank Gordijn
De Wingerd (A-groepen)
Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 696 816
teamleider: Eefje de Hulsters
De Wingerd-D-groepen
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 62 00 65
teamleider: Eefje de Hulsters
Terug naar de inhoud