wetenswaardig - De Regenboog - De Wingerd Terneuzen

leerlingen
taartenshop
leerlingen
taartenshop
Ga naar de inhoud
tegemoetkoming scholieren

Als een leerling 18 jaar wordt kan hij een tegemoetkoming scholieren 18-plus aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift, moet dus niet worden terugbetaald. Bijna alle VSO-leerlingen van achttien jaar en ouder hebben recht op deze tegemoetkoming.  
Kijk HIER voor de regeling.
Download het aanvraagformulier.
zorgtoeslag

Jongeren van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de eigen zorgverzekering. Onder bepaalde voorwaarden hebben bijna alle scholieren van 18 jaar en ouder recht op zorgtoeslag van de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Kijk hier voor meer informatie.
doelgroepregister banenafspraak

Mensen die staan ingeschreven in 'het doelgroepregister banenafspraak' kunnen vanuit de participatiewet ondersteuning krijgen bij het zoeken en behouden van betaald werk.
Je hebt dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.

We raden álle VSO-leerlingen aan zich in te laten schrijven in het doelgroepregsiter.

Het kan eigenlijk alleen maar in je voordeel werken. Is het niet voor nu, dan kan het zijn voor later. Een aanvraag tot inschijving doe je met het zelfde formulier als de aanvraag voor een Wajong. In dit geval moet er enkel vinkje worden gezet bij 'Een Indicatie banenafspraak'. (Doe het absoluut niet bij 'Een Wajong-uitkering'. Zie daarvoor elders op deze pagina onder WAJONG.)
begrippenlijst

Allerlei wetten, allerlei begrippen, allerleivakjargon. Wie snapt nog wat er allemaal wordt bedoeld? Op de website van de Zeeuwse Stichting Maatwerk staat een begrippenlijst met koppelingen naar uitleg en websites die er toe doen.
en verder

Andere wetten en/of regelingen waar jongeren vanwege persoonlijke omstandigheden een beroep op kunnen doen:
Jeugdwet
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WLZ = Wet Langdurige Zorg

Kijk ook op de website Regelhulp als u iets zoekt wat u hier niet kon vinden.
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.
DigID

Voor het aanvragen van indicaties, toeslagen en andere voorzieningen is het bijna altijd nodig om in te loggen met een DigID. Omdat personen van 18 jaar en ouder dat feitelijk op eigen titel moeten doen hebben ze dus ook een eigen DigID nodig. Het is dan ook verstandig om deze aan te vragen als je die nog niet hebt. Vraag hier een DigID aan.
beschut werk en je bijbaantje

We willen stimuleren dat ook onze VSO-leerlingen 'werken voor hun centen' , ook als ze nog op school zitten. Toch zitten hier risico's aan als we denken aan de tijd ná schoolverlating. De kans om ondersteund te worden vanuit de participatiewet met de regeling 'beschut werk' is dan nl nagenoeg nihil.

Als leerlingen van school af gaan gaan ze soms werken in een bedrijf. Dat kan een baan zijn met subsidies en andere ondersteuning vanuit de gemeente. Andere leerlingen gaan werken met een indicatie ‘beschut werk’. Zij hebben recht op meer begeleiding en meer aanpassingen op hun werk. Daarnaast stroomt een flink deel van de leerlingen uit naar dagbesteding bij stichting Tragelzorg, ’t Huus, VenD Contrast, of een zorgboerderij.

Er zijn leerlingen die in hun laatste schooljaren ’s avonds of op zaterdag een centje willen bijverdienen met b.v. een krantenwijk of vakken vullen in de supermarkt. Heel begrijpelijk en eigenlijk ook te waarderen. Toch kan er dan een vreemde en misschien wel ongewenste situatie ontstaan. Wat is het probleem?

Op het moment dat een scholier met zijn bijbaantje geld verdient en ook loonbelasting betaalt, wordt zij/hij geregistreerd als iemand die arbeid verricht. Bij dat werk wordt zij/hij niet door de gemeente begeleid en zijn geen subsidies betrokken. Mocht deze leerling na schoolverlating een plek willen/moeten zoeken binnen de dagbesteding dan heeft zij/hij een probleem. Meer waarschijnlijk zal zij/hij een plekje ‘beschut werk’ willen verwerven. Beide opties zullen door het bijbaantje onmogelijk zijn geworden. Zij/hij heeft immers laten zien dat zij/hij gewoon kon werken zonder jobcoach of loonsubsidie?! Nou, dan moet zij/hij ook maar een ‘gewone baan’ gaan zoeken. De enige optie die dan wel overblijft is werken met voorzieningen vanuit de participatiewet. Ook daar zal gevraagd worden waarom er nu plots begeleiding en subsidie nodig zou zijn. ‘Eerder kon je toch ook zonder hulp geld verdienen?’

De moraal van dit verhaal: bezint eer gij begint! Uiteraard is het te waarderen dat een jongere in zijn vrije tijd een baantje zoekt, wil werken. Aan de andere kant moet zij/hij zich goed realiseren dat deze actie de mogelijkheden voor de toekomst bemoeilijkt. Het advies is dus om als scholier van een VSOschool niet zondermeer betaald werk aan te nemen waar loonbelasting voor wordt afgedragen, maar goed te overwegen om slechts te werken tegen een ‘onkostenvergoeding’.

26 januari publiceerde de Zeeuwse Stichting Maatwerk een vraag en antwoord over dit onderwerp op hun website.
Zijn er verder vragen, dan kunt u contact opnemen met ons stagebureau.

individuele studietoeslag

In de participatiewet is een regeling 'individuele studietoeslag' opgenomen. De voorwaarden om voor deze toeslag in aanmerking te kunnen komen worden als volgt omschreven:

Iemand die
  • 18 jaar of ouder is;
  • recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft; en
  • een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

De wet zegt ook dat de gemeente waar die persoon woont zelf mag beoordelen of iemand aan die voorwaarden voldoet en zelf mag bepalen hoe hoog die toeslag is. De hoogte verschilt dus per gemeente. Hieronder staan de koppelingen naar de aanvraagformulieren van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Gemeente Sluis stelt:
Een ondertekend schrijven, waarin verzocht wordt om deze studietoeslag door de betrokkene is voldoende om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen. (26-03-2018)
Stuur dit verzoek naar
Gemeente Sluis
t.a.v. cluster werk & inkomen
        Drs. C.G.M.E. Poppe
Postbus 27
4500 AA Oostburg

WAJONG

Mensen die vanaf jonge leeftijd ernstige beperkingen hebben waardoor zij niet kunnen werken en een salaris verdienen kunnen een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het UWV beoordeelt of iemand daar recht op heeft. We noemen dat een 'beoordeling arbeidsvermogen'. Deze beoordeling is sinds 2015 veel strenger geworden dan daarvoor. De vier criteria zijn:
  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee bedoelen wij dat u misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan. Maar u kunt wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
  • U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee bedoelen wij dat u zich kunt houden aan afspraken.
  • U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 1 uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
  • U kunt per werkdag minstens 4 uur werken. Of u kunt per werkdag minstens 2 uur werken, én per gewerkt uur kunt u minstens het minimumloon per uur verdienen.
We raden aan om bij het aanvragen van een beoordeling arbeidsvermogen samen met school op te trekken. Deze aanvraag kan ongeveer drie maanden voor schoolverlating worden ingediend bij het UWV. Eerder aanvragen heeft geen enkele zin. Eerder aanvragen leidt alleenmaar tot meer oproepen en meer correspondentie.

De Regenboog
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@regenboog-so.nl
0115 62 00 65
teamleider: Frank Gordijn
De Wingerd (A-groepen)
Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 696 816
teamleider: Eefje de Hulsters
De Wingerd-D-groepen
Mad. Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen

administratie@wingerd-vso.nl
0115 62 00 65
teamleider: Eefje de Hulsters
Terug naar de inhoud